Sup­pleant

Tore Ham­negård

Namn: Tore Hamnegård

Styrelse­up­p­drag: Suppleant

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Reallinjen, biol­o­gisk gren

Exa­m­en­sår: Bör­jade Hvit­feldt­ska 1957, stu­dent 1964

Sys­sel­sät­tning: Arbe­tat som kanslichef, förhan­dlingschef, Lärar­nas Riks­för­bund och senare Skolledar­för­bun­det. Samar­bete med SACO-​K. Skattmästare i Hjal­mar Söderbergs-Sällskapet.

Övrigt: Amatör-​hippolog

Scroll to top