Års­bo­ken

I sam­band med 300-​års jubileet beslöts att utge en års­bok som mel­lan 1947 och 1978 hette Gamla Latinares års­bok och därefter nam­nän­drades till Gamla Hvit­feldtares årsbok.

I mer än 70 år har års­bo­ken regel­bun­det dykt upp och har förnöjt såväl ”gamla” som yngre Hvit­feldtare. Bland skriben­terna kan näm­nas välkända för­fattare och skriben­ter som Claes Hylinger, Sune Örn­berg, Sture Hegerfors, Ronny Amb­jörns­son, Björn Clarin, Bertil Steen, Jan Westin m.fl. Bland de namnkun­niga års­bok­sredak­tör­erna bör näm­nas Ebbe Hagard, som var en kul­turper­son­lighet i Göte­borg under fyra decen­nier och tillika kam­rat­förenin­gens ord­förande under 20 år.

70 år har års­bo­ken regel­bun­det dykt upp! Ans­varig års­bok­sredak­tör är Bo Eneroth, stu­dent 1964 vid Hvit­feldt­ska. Här är nu 2019 års upplaga, årgång 72!

Bli medlem i Kam­rat­förenin­gen så får ni års­bo­ken skickad till er eller maila oss på gamlahvitfeldtare@gmail.com för att beställa ett exemplar.

Nu finns års­böck­erna till­gäng­liga för ned­laddning i pdf-​format. Varje kom­mande upplaga kom­mer att lad­das upp nedan.
Scroll to top