Man­liga alumner

Arne Georg Fredrik Weise

Född 28 feb­ru­ari 1930 i Sankt Pauli för­sam­ling i Malmö, är en svensk TV-​profil och jour­nal­ist som varit verk­sam inom Sveriges Radio (tidi­gare Radiotjänst) sedan 1952 och Sveriges Tele­vi­sion sedan 1963.

Mag­nus Hedlund

Född 1942, är en svensk för­fattare och översättare.

Carl Peter Bas­tiat Hamilton

Född 1 jan­u­ari 1946 i Göte­borg, är en svensk greve, poli­tiker (folk­partist), pro­fes­sor och riks­dagsledamot.
Hamil­ton är nationalekonom. Han dis­put­er­ade i Lon­don 1974. 1992 – 1997 var han pro­fes­sor vid Stock­holms uni­ver­sitet, och sedan 1999 är han pro­fes­sor i inter­na­tionell ekonomi på deltid vid Han­delshögskolan i Stock­holm. Han var även chef­sekonom på Sven­ska Han­dels­banken under tre år på 1990-​talet. Hamil­ton är medlem av Långarydssläkten.
1993 – 1994 var Hamil­ton statssekreter­are i Finans­de­parte­mentet under finans­min­is­ter Anne Wib­ble. Inför folkom­röst­nin­gen om EU 1994 satt han i led­nin­gen för Stif­telsen JA till Europa. Sedan 1999 sit­ter han i Folk­par­tiet lib­eraler­nas partistyrelse. I riks­da­gen har han varit vice ord­förande i EU-​nämnden och ledamot i Arbets­mark­nadsut­skot­tet, Finan­sut­skot­tet, Näring­sut­skot­tet samt Utrike­sut­skot­tet. Han var ord­förande för Näring­sut­skot­tet några månader 2010 och sedan riks­dagsvalet 2010 är han ord­förande för EU-​nämnden.

Carl Sigfrid Lindstam

Född 23 april 1919 i Jönköping, död 26 augusti 1960 i Göte­borg, var en svensk lärare i nordiska språk i Göte­borg och för­fattare till boken Göte­borgs gatu­namn i tre upplagor.
Lind­stam tog stu­den­ten vid Hvit­feldt­ska lärover­ket i Göte­borg och var under åren 1943 – 1944 ord­förande för stu­den­tkåren vid Göte­borgs högskola och kom senare att forska vid land­sarkivet i Göte­borg. Hans dok­tor­savhan­dling ”Om ort­nam­nen i Bäve och Lane-Ryrs sock­nar samt Udde­valla stad i Lane härad i Bohus­län” var just avs­lu­tad när han avled. Avhan­dlin­gen gavs ut 1966.
Lind­stam var medar­betare på Göte­borgs Han­dels– och Sjö­fart­stid­nings tred­jesida. Han tog ini­tia­tivet till boken Göte­borgs gatu­namn, vars första upplaga kom ut 1945, men hann inte slut­föra arbetet med den andra uppla­gan, som gavs ut 1962.
Han har hedrats med en plats, C S Lind­stams Plats, vid Land­sarkivet vid Gei­jer­s­gatan i Göte­borg. Skyl­ten avtäck­tes år 1999 på 80-årsdagen av Lind­stams födelse.

Göran Axel-​Nilsson

Född 16 sep­tem­ber 1907 i Lund, död 25 april 1999 i Göte­borg, var en svensk museiman och konsthistoriker.

José Gabriel González

Född 31 juli 1978 i Angered, är en svensk sån­gare, låt­skri­vare och gitarrist.

Claes Hylinger

Född 1943 i Göte­borg, är en svensk för­fattare och över­sättare. Hylinger är sambo med hov­sånger­skan Elis­a­beth Erikson.
Hylinger debuter­ade 1972 med roma­nen I krig och kär­lek. Mest känd för sin trilogi om ”det hem­liga säll­skapet” som inled­des 1986 med Det hem­liga säll­skapet, fort­sattes 1990 med Den stora sam­mankom­sten och avs­lu­tades 2002 med I det hem­liga säll­skapets tjänst. Hylinger har gett ut både romaner, reseskildringar och mer frag­men­tariska böcker som ”Dagar och nät­ter i Paris och Göte­borg”, ”Nya dagar och nät­ter” och ”Hotell Erfaren­heten”. Hylinger är huvudlärare i vestro­go­tisk patafysik vid det fran­ska Col­lège de ’Pat­a­physique och har över­satt för­fattare med patafy­sisk anknyt­ning till sven­ska. Omsla­gen görs oftast av Lennart Aschen­bren­ner. Som över­sättare har han bland annat över­satt Molière och anek­doter från Ori­en­ten, (Den ojäm­förlige Mulla Nas­rud­dins bedrifter, 1998).

Jan Ken­neth Eliasson

Född 17 sep­tem­ber 1940 i Göte­borg, är en svensk diplo­mat och poli­tiker (socialdemokrat). Han är son till John Elias­son som var ord­förande för avdel­ning 3 i Trans­port­facket i Göte­borg och Karin Elias­son, född Nils­son, samt bror till Roger Holt­back. Han är gift och har tre barn. Han var ord­förande i FN:s gen­er­alför­sam­ling 2005 – 2006 och Sveriges utrikesmin­is­ter mel­lan 24 april och 6 okto­ber 2006. Han är vice gen­er­alsekreter­are för FN sedan den 1 juli 2012.

Mar­cus Chris­t­ian All­bäck, ”Mackan”

Född 5 juli 1973 i Älvs­borgs för­sam­ling i Göte­borg är en svensk före detta fot­bollsspelare (anfal­lare) och är sedan 2009 spelarans­varig i det sven­ska fotbollslandslaget.

Mar­tin Andrzej Rolinski

Född 23 juni 1982 i Angered, är en svensk sån­gare och före detta medlem i musik­grup­pen BWO.

Bengt Lid­ner

Född 16 mars 1757 på Mag­a­sins­gatan 5 i Göte­borg, död 4 jan­u­ari 1793 i Stock­holm, var en svensk skald. Han är begravd på Adolf Fredriks kyrkogård i Stock­holm. Lid­ners minne lever kvar inte minst genom uttrycket Lid­nersk knäpp, som syf­tar på en plöt­slig höjn­ing av en per­sons intellek­tuella för­måga, som Lid­ner sade sig ha gått igenom under sin skol­gång, efter att det bok­stavli­gen ska ha knäppt till i hans huvud.

Mag­nus Carlsson

Född 24 juni 1974 i Fris­tad, Borås kom­mun, är en svensk pop– och tidi­gare dans­bandssån­gare. Carls­son är känd från dans­ban­det Bar­ba­dos, pop­grup­pen Alcazar och som soloartist. Under 2008 och 2009 har han också med­verkat i Dans­band­skam­p­ens jury.

Mar­tin Andrzej Rolinski

Född 23 juni 1982 i Angered, är en svensk sån­gare och före detta medlem i musik­grup­pen BWO.

Per Hen­rik Hansson

Född den 13 sep­tem­ber 1944 i Gam­lestadens för­sam­ling, Göte­borg, är en svensk präst och professor.

Max Flövik

Född 23 decem­ber 1977, är gitar­rist i rock­ban­det Lil­lasys­ter och var tidi­gare cel­loist i ban­det Ral­ly­pack. Han gick musik­lin­jen på Hvit­feldt­ska gym­nasiet. Han använ­der sig av Yamaha-​cellos och Ibanez-​gitarrer genom Mesa Boogie-​förstärkare.
Flövik job­bar även på Dal­s­lands Folkhögskola, där han under­visar inom musik­lin­jen B.R.A. (Beats and Rhymes Acad­emy), samt Hule­bäcks­gym­nasiet där han under­visar som baslärare och The Music Col­lege, där han under­visar generellt i musik och musikproduktion.

Roy Arne Lennart Andersson

Född 31 mars 1943 i Göte­borg, är en svensk film­regis­sör, manus­för­fattare, film­pro­du­cent och reklam­film­makare.
Ander­s­son slog igenom som lång­film­sregis­sör med ung­domsskildrin­gen En kär­lek­shis­to­ria (1970) och följde upp med Giliap (1975). Först 2000 kom hans tredje lång­film, Sånger från andra vånin­gen, som innebar en stor come­back. Ander­ssons karak­ter­is­tiska sätt att göra film med stor vikt vid bild­kom­po­si­tio­nen återfinns även i de reklam­filmer han skapat.

Rune Her­bert Emanuel Andréasson

Född 11 augusti 1925 i Lin­dome, död 15 decem­ber 1999 i Viken, Höganäs kom­mun, var en svensk seri­etecknare och ani­matör. Han är mest känd för att ha ska­pat serien Bamse – världens starkaste björn.

Gustaf Sture Hegerfors

Född 22 maj 1938 i Göte­borg, är en svensk jour­nal­ist, för­fattare och pres­i­dent i Sven­ska Serieakademin alltsedan organ­i­sa­tio­nens grun­dande 1965. Han teck­nar sedan 1972 den dagliga skämtru­tan P.S. i Göteborgs-​Posten.

Samir El-​Sabini

Född den 17 juli 1989, var ord­förande för Sveriges Elevråds Cen­tralor­gan­i­sa­tion från våren 2010 till och med 1 jan­u­ari 2013. Hans efterträ­dare är Mat­tias Hall­berg. Han har tidi­gare varit vice ord­förande för samma organ­i­sa­tion under peri­o­den 2008-​10 och dess­förin­nan var han ord­förande för elevkåren på Hvit­feldt­ska gym­nasiet i Göteborg.

Sven Jus­tus Fredrik Wollter

Född 11 jan­u­ari 1934 i Göte­borg, är en svensk skådespelare.

Tomas Birger von Brömssen

Född 8 maj 1943 i Örgryte i Göte­borg, är en svensk skådespelare.

Scroll to top