• image
  • image
  • image
Previous Next

Välkom­men som medlem

Gamla Hvit­feldtares vår­möte 2019

Har du gått på skolan? Har du varit lärare på skolan? Då är du välkom­men som medlem i Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare. Det kostar bara 300 kr/​år, 100 kr om du stud­erar och är under 26 år samt 50 kr om du är gym­na­sist fram till ett år efter stu­den­tex­a­men. Du får fina för­måner, bl a:

• Inbjud­ningar till fören­ingsmöten med intres­santa före­drag

• Inbju­dan till Hvitfeldtska-​dagen

• Du får Gamla Hvit­feldtares Års­bok, ca 80 sidor om skolan förr och nu.

• Spe­cial­pris på tröjor, slip­sar etc via butiken här på hem­si­dan.

Förenin­gen bil­dades redan 1948 och Hvit­feldt­ska är en av de få sven­ska skolor som har en aktiv alum­nifören­ing. Vi som är med i förenin­gen tar det som ett gott betyg åt skolan och våra aktiviteter.

Vill du gå med? Läs mer om förenin­gen här på hem­si­dan och klicka på Bli medlem, så får du när­mare instruk­tioner.

Välkom­men till förenin­gen, det ska bli trevligt att träffas!


Kom­mande möten 2018

  • Hvitfeldtska-​dagen måndag 30 april 2019. ”Öppet hus” på Hvit­feldt­ska med musik och framträ­dan­den av elever främst för elever.
  • Årsmöte vecka 19, pre­lim­inärt 9 maj 2019, i Norra Aulan. Efter årsmötet mid­dag, med till­be­hör, i Bamba. Förvän­tad anstormn­ing av 1969:orna, de första ”nya studenterna”.

Vi måste sänka våra kost­nader. Uts­kicken måste så långt möjligt ske via mail.

Vi ber alla, som har, att snarast med­dela ny eller förän­drad e-​post-​adress till sekr Ulf Malm­sten: Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

VÄLKOM­MEN OCH TAG GÄRNA MED GÄST/​ER

um scr 4 corr 12 febr 2019.

Vårmötes-​inbjudan i pdf-​format: Gamla Hvit­feldtares vår­möte 2019

Äntli­gen åter­vän­der vi till Hvit­feldt­ska! Vik­tigt, att så många som möjligt kommer!!

Tid: Tis­dag 5 mars 2019, med bör­jan kl 1830.

Var: Hvit­feldt­ska Gym­nasi­ets mat­sal! Nu kom­mer vi hem!

Trak­ter­ing: Fläs­knoiset­ter med stu­vade champ­in­joner, pommes poireaux och varma legymer. Mot till­lägg semla. Måltids­dryck blir denna gång lät­töl eller vat­ten. Kaffe och kaka.

Kåseri: Vid kaf­fet kåserar Johan Her­litz över Om hjär­tat stan­nar – vad gör man då? Johan, som blev stu­dent 1968 i A III3 c, social gren, är nu senior pro­fes­sor i Kar­di­ologi och Pre­hos­pi­tal akutsjukvård

Pris, anmälan: senast tors­dag 28 feb­ru­ari 2019, kl 16. Numera måste vi ha betal­ning i förskott, då vi själva beta­lar Bamba mot fak­tura. Vi vill und­vika kon­tan­ter. Betala in 250 kr till Gamla Hvit­feldtare pg 424085. Senast 282. För 275 kr får du även semla!

Angiv tydligt namn och e-​postadress. För yngre (< 26 år) alt aktiv stu­dent 130 kr, respek­tive 155 kr. Du kan i andra hand använda swish 123 389 6560. Varje inbe­tal­ning över swish kostar oss dock 5 kr.

PÅMIN­NELSE OM ÅRSAVGIFTEN: 300 KR INKL ÅRS­BOK! OMGÅENDE INBE­TAL­NING PG 424085