• image
  • image
  • image
Previous Next

Välkom­men som medlem

Gamla Hvit­feldtares års­bok 2016

Har du gått på skolan? Har du varit lärare på skolan? Då är du välkom­men som medlem i Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare. Det kostar bara 250 kr/​år, 100 kr om du stud­erar och är under 26 år samt 50 kr om du är gym­na­sist fram till ett år efter stu­den­tex­a­men. Du får fina för­måner, bl a:

• Inbjud­ningar till fören­ingsmöten med intres­santa före­drag

• Inbju­dan till Hvitfeldtska-​dagen

• Du får Gamla Hvit­feldtares Års­bok, ca 80 sidor om skolan förr och nu.

• Spe­cial­pris på tröjor, slip­sar etc via butiken här på hem­si­dan.

Förenin­gen bil­dades redan 1948 och Hvit­feldt­ska är en av de få sven­ska skolor som har en aktiv alum­nifören­ing. Vi som är med i förenin­gen tar det som ett gott betyg åt skolan och våra aktiviteter.

Vill du gå med? Läs mer om förenin­gen här på hem­si­dan och klicka på Bli medlem, så får du när­mare instruk­tioner.

Välkom­men till förenin­gen, det ska bli trevligt att träffas!

2016-​års upplaga av Gamla Hvit­feldtares års­bok är nu släppt. Tveka inte att kon­takta oss om ni önskar beställa ert allde­les egna exem­plar. Lämpli­gast tar ni kon­takt med oss per e-​post eller via Gamla Hvit­feldtares Facebook-​sida.

Ett vik­tigt tema i årets bok är hur vi gör när vi minns. Uppli­vade av detta bjuder redak­tio­nen på två hela sidor med bok­tips på samma tema.


Det har smugit sig in ett fel i års­bo­ken vilket upp­märk­sam­mas genom föl­jande rättelse:

ERRATA ÅRS­BO­KEN

Vår aktade skribent Måns Hedin, stu­dent vid skolan 1959 och därefter utbil­dad tan­dläkare i Malmö (1964), docent och rönt­gen­spe­cial­ist. Numera verk­sam i Gävle har av mis­stag kom­mit med under vår rubricer­ing In Memo­rian.
Vi bekla­gar detta — vår Måns Hedin är i högsta grad med oss fort­farande! Förväxling skedde med en namne …

Styrelse & Redaktion