• image
  • image
  • image
Previous Next

Välkom­men som medlem

Gamla Hvit­feldtares Årsmöte 2018

Har du gått på skolan? Har du varit lärare på skolan? Då är du välkom­men som medlem i Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare. Det kostar bara 300 kr/​år, 100 kr om du stud­erar och är under 26 år samt 50 kr om du är gym­na­sist fram till ett år efter stu­den­tex­a­men. Du får fina för­måner, bl a:

• Inbjud­ningar till fören­ingsmöten med intres­santa före­drag

• Inbju­dan till Hvitfeldtska-​dagen

• Du får Gamla Hvit­feldtares Års­bok, ca 80 sidor om skolan förr och nu.

• Spe­cial­pris på tröjor, slip­sar etc via butiken här på hem­si­dan.

Förenin­gen bil­dades redan 1948 och Hvit­feldt­ska är en av de få sven­ska skolor som har en aktiv alum­nifören­ing. Vi som är med i förenin­gen tar det som ett gott betyg åt skolan och våra aktiviteter.

Vill du gå med? Läs mer om förenin­gen här på hem­si­dan och klicka på Bli medlem, så får du när­mare instruk­tioner.

Välkom­men till förenin­gen, det ska bli trevligt att träffas!


Kom­mande möten 2018

• Hvitfeldtska-​dagen tors­dag 26 april 2018 (vecka 17). Det bjuds ”öppet hus” på Hvit­feldt­skamed musik och framträ­dan­den av elever, samt vår fören­ings utställning.

• Årsmöte medio maj 2018 i Norra Aulan. Efter årsmötet måltid. Mån­gen 1968:a (året för ”sista stu­den­tex­a­men”) förvän­tas infinna sig.

Dag: Tors­dag 3 maj 2018.

Tid: kl 18.

Lokal: Årsmötet i Norra Aulan. Målti­den å Wijkan­ders Restau­rant, Vera
Sand­bergs Allé 5 B, Chalmers Vasa-​område, bör­jar kl 1930.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: karta 10 nov, liten

Trak­ter­ing: Till priset 320 kro­nor (aktiv stu­dent yngre än 26 år 150 kro­nor) serveras Hjort-​rostbiff, vari­a­tion på pal­ster­nacka, vat­ten­lin­gon, pick­lad shi­itake & skysås. Ett glas vin och kaffe där-​till. Vid betal­ning på plats, Rest Wijkan­ders, blir priset 330 kr.