• image
  • image
  • image
Previous Next

Välkom­men som medlem

Gamla Hvit­feldtares Höst­möte 2018

Har du gått på skolan? Har du varit lärare på skolan? Då är du välkom­men som medlem i Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare. Det kostar bara 300 kr/​år, 100 kr om du stud­erar och är under 26 år samt 50 kr om du är gym­na­sist fram till ett år efter stu­den­tex­a­men. Du får fina för­måner, bl a:

• Inbjud­ningar till fören­ingsmöten med intres­santa före­drag

• Inbju­dan till Hvitfeldtska-​dagen

• Du får Gamla Hvit­feldtares Års­bok, ca 80 sidor om skolan förr och nu.

• Spe­cial­pris på tröjor, slip­sar etc via butiken här på hem­si­dan.

Förenin­gen bil­dades redan 1948 och Hvit­feldt­ska är en av de få sven­ska skolor som har en aktiv alum­nifören­ing. Vi som är med i förenin­gen tar det som ett gott betyg åt skolan och våra aktiviteter.

Vill du gå med? Läs mer om förenin­gen här på hem­si­dan och klicka på Bli medlem, så får du när­mare instruk­tioner.

Välkom­men till förenin­gen, det ska bli trevligt att träffas!


Kom­mande möten 2018

• Hvitfeldtska-​dagen tors­dag 26 april 2018 (vecka 17). Det bjuds ”öppet hus” på Hvit­feldt­skamed musik och framträ­dan­den av elever, samt vår fören­ings utställning.

• Årsmöte medio maj 2018 i Norra Aulan. Efter årsmötet måltid. Mån­gen 1968:a (året för ”sista stu­den­tex­a­men”) förvän­tas infinna sig.

Dag: Ons­dag 7 novem­ber 2018.

Tid: kl 18.30

Lokal: Se karta. Wijkan­ders Restau­rant, Vera Sand­bergs Allé 5 B, Chalmers Vasa-​område..

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: karta 10 nov, liten

Trak­ter­ing: Vari­a­tion på vildsvin, ros­tad svartrot, potatiskräm, hav­torn och kyck­lingsky. Ett glas vin och kaffe.

Kåsör: Dr Marie Beck­man Suurküla, talar om Hvit­feldt­skas bästa strategi: flick­o­rna gör entré! Marie tog stu­den­ten 1967 i A III3, social gren.

Pris, anmälan: senast fredag 26 okto­ber 2018, kl 16. Numera måste vi ha betal­ning i förskott, då restau­rangen fak­tur­erar oss för anmälda delt­a­gare (340 kr/​person) tio dagar före höst­mötet. Vi vill också und­vika kon­tan­ter. Färre bankkon­tor tar numera emot pen­gar. Då mot avgift.

• Betala in 340 kr till Gamla Hvit­feldtares plus­giro konto 424085. Angiv tydligt namn och e-​post-​adress. För yngre aktiv stu­dent 170 kr. Du kan i andra hand använda swish 123 389 6560. Varje inbe­tal­ning över swish kostar oss ju fem kronor.

• I undan­tags­fall betal­ning på plats. Priset blir då högre, 360 kr. (Yngre aktiv stu­dent 180 kr.)

• Om frå­gor, kon­takta ordf Jan Håkans­son, 070574 01 23 <Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>.

Väd­jan:

• Bidrag till stipendier mot­tages tack­samt. Dels skri­varstipendium vid höst­ter­mi­nens slut, dels två elevstipendier vid vårter­mi­nens. Bidrag sätts in på vårt plus­girokonto 424085.

• Vi måste sänka våra kost­nader. Uts­kicken ske så långt möjligt via mail. Där­för ber vi alla: med­dela din e-​post-​adress till sekreter­aren Ulf Malm­sten: <Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>.

Kom­mande möten: Vår­mötet i mars, Årsmötet i maj 2019.

Välkom­men och tag gärna med gäst(er)!

STYRELSEN