• image
  • image
  • image
Previous Next

Välkom­men som medlem

Gamla Hvit­feldtares höst­möte 2019

Har du gått på skolan? Har du varit lärare på skolan? Då är du välkom­men som medlem i Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare. Det kostar bara 300 kr/​år, 100 kr om du stud­erar och är under 26 år samt 50 kr om du är gym­na­sist fram till ett år efter stu­den­tex­a­men. Du får fina för­måner, bl a:

• Inbjud­ningar till fören­ingsmöten med intres­santa före­drag

• Inbju­dan till Hvitfeldtska-​dagen

• Du får Gamla Hvit­feldtares Års­bok, ca 80 sidor om skolan förr och nu.

• Spe­cial­pris på tröjor, slip­sar etc via butiken här på hem­si­dan.

Förenin­gen bil­dades redan 1948 och Hvit­feldt­ska är en av de få sven­ska skolor som har en aktiv alum­nifören­ing. Vi som är med i förenin­gen tar det som ett gott betyg åt skolan och våra aktiviteter.

Vill du gå med? Läs mer om förenin­gen här på hem­si­dan och klicka på Bli medlem, så får du när­mare instruk­tioner.

Välkom­men till förenin­gen, det ska bli trevligt att träffas!


När: Ons­dag 6 novem­ber 2019, kl. 18.30.
Lokal: Se karta. Bell­mans Salonger, Orden­shuset, Bell­mans­gatan 9.

Bellmans Salonger

Före mötet, kl 18, är det möjligt bese Göta Cold­inu Ordens Vackra Ordenssal. Dess väg­gar pryds av mag­nifika porträtt förestäl­lande Göte Cold­inu Ordens Direk­törer från beg­yn­nelsen 1768 och framåt, med namn som Patrick Alströmer, Pehr Dubb, Olof Wijk, James Dick­son, Gustaf Adolf Bratt, Chris­t­ian von Sydow …

Trak­ter­ing: Vilt­färs­b­if­far med per­sil­je­mos, skogss­vamp­sås & lin­gon. ½ fl vin, kaffe och Gustaf-​Adolf-​bakelse ingår.

Kåsör: Vid kaf­fet kåserar Docent Thord Rosén om Hormon-​dopning. Thord tog stu­den­ten 1968 och endokrinolog.


Pris, anmälan: senast ons­dag 30 okto­ber 2019, kl 16. Vi måste ha betal­ning i förskott. Vi beta­lar restau­ratören mot fak­tura för samtliga beställda kuvert. Helst vill vi und­vika kontanter.

  • Betala in 375 kr till Gamla Hvit­feldtares plus­giro 424085. Senast 30 okto­ber.
  • Du kan i andra hand använda swish 123 389 6560. Varje swish-​inbetalning kostar oss dock 5 kr.
  • Om frå­gor, kon­takta Ordf Jan Håkans­son, 070574 01 23, <Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>

Väd­jan:

  • Bidrag till stipendier mot­tages tack­samt. Dels skri­varstipendium vid höst­ter­mi­nens slut, dels två elevstipendier vid vårter­mi­nens. Bidrag sätts in på vårt plus­girokonto 424085.
  • Vi måste sänka våra kost­nader. Uts­kicken måste så långt som möjligt ske via mail. Där­för ber vi alla: med­dela din mail-​adress, även förän­drade, till sekreter­aren Ulf Malm­sten: <Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>.

Kom­mande möten

  • Vår­mötet i mars, Årsmötet i maj 2020.

VÄLKOM­MEN OCH TAG GÄRNA MED GÄST(ER)!

STYRELSEN