• image
  • image
  • image
Previous Next

Välkom­men som medlem

Vår­möte 2018

Har du gått på skolan? Har du varit lärare på skolan? Då är du välkom­men som medlem i Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare. Det kostar bara 300 kr/​år, 100 kr om du stud­erar och är under 26 år samt 50 kr om du är gym­na­sist fram till ett år efter stu­den­tex­a­men. Du får fina för­måner, bl a:

• Inbjud­ningar till fören­ingsmöten med intres­santa före­drag

• Inbju­dan till Hvitfeldtska-​dagen

• Du får Gamla Hvit­feldtares Års­bok, ca 80 sidor om skolan förr och nu.

• Spe­cial­pris på tröjor, slip­sar etc via butiken här på hem­si­dan.

Förenin­gen bil­dades redan 1948 och Hvit­feldt­ska är en av de få sven­ska skolor som har en aktiv alum­nifören­ing. Vi som är med i förenin­gen tar det som ett gott betyg åt skolan och våra aktiviteter.

Vill du gå med? Läs mer om förenin­gen här på hem­si­dan och klicka på Bli medlem, så får du när­mare instruk­tioner.

Välkom­men till förenin­gen, det ska bli trevligt att träffas!


Kom­mande möten 2018

• Hvitfeldtska-​dagen tors­dag 26 april 2018 (vecka 17). Det bjuds ”öppet hus” på Hvit­feldt­skamed musik och framträ­dan­den av elever, samt vår fören­ings utställning.

• Årsmöte medio maj 2018 i Norra Aulan. Efter årsmötet måltid. Mån­gen 1968:a (året för ”sista stu­den­tex­a­men”) förvän­tas infinna sig.

Dag: Ons­dag 14 mars 2018

Tid: kl 1830

Lokal: Se nedan, OBSERVERA, Chalmers Vasa-​område

Då vi denna gång inte kan vara i Bamba, måste vår­mötet fly­t­tas. Till Wijkan­ders Restau­rant, Vera Sand­bergs Allé 5 B, Chalmers Vasa-​område. Se karta. OBS! Se anmäl­nings­da­tum nedan!

Trak­ter­ing: Till priset 300 kro­nor (aktiv stu­dent yngre än 26 år 150 kro­nor) serveras Dragon– & tomat­bakad oxkind, vår­lök, kro­närt­skocka, potatiskräm. Där­till serveras ett glas vin och kaffe. Dock inte, beroende på omständigheterna, hetvägg.

Kåseri: Göran Wendin kåserar under­hål­lande över något svår­förståeligt, som är så litet att det näs­tan inte finns: Kvant-​datorn och dess bety­delse. Göran, som blev stu­dent 1961 i R IV4a, matem­a­tisk gren, är pro­fes­sor i Tilläm­pad kvant­fysik vid Chalmers.

Nu är det dags betala årsavgiften för 2018, om 300 kro­nor. Vårt plus­girokonto är 424085. Glöm inte ange ditt namn och mail-​adress. Därmed kan våra kost­nader sänkas. Sekreter­are Ulf Malm­sten Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tar också gärna mot din e-​post-​adress.

Anmälan om delt­a­gande i Vår­mötet senast söndag 4 mars 2018 kl 16.

- e-​post Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., i första hand, eller

- tfn 070574 01 23, ord­förande Jan Håkans­son, eller

- tele­fonsvarare 031367 06 35, angiv namn tydligt.

Välkom­men och tag gärna med gäst(er)!

STYRELSEN