Stipendium

STIPENDIET? Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare har inrät­tat ett årligt skri­varstipendium på 2000:- (plus 3 års medlemsskap i förenin­gen) och avser pub­licera vin­nande upp­sats i Års­bo­ken, samma år.

VAD? Upp­satser som skrivs under vårter­mi­nen och skall handla om skolan — hur jag upplever den, under­vis­ning, lärare, elever, hän­delser, aktuella frå­gor och prob­lem. Det kan vara prob­le­mori­en­terat debat­tin­lägg — eller fik­tivt i nov­el­l­form. Det får inte poli­tiska eller kon­tro­ver­siella ämnen.

NÄR: Vi önskar nu få utvalda bidrag senast i bör­jan av okto­ber 2014, enligt överen­skom­melse med svensklärarna.

VEM3e årse­lever i kursen Svenska

HUR? Ans­varig sven­sklärare läg­ger upp sin plan för skrivnin­gen. Målet är att få en bra upp­sats som pub­liceras i Års­bo­ken. Kam­rat­förenin­gen utser ett par bedö­mare och vi önskar få max 5 upp­satser för bedömn­ing under bör­jan av november.

ELEVSTIPENDIER: Stipen­di­a­terna nomin­eras av skolans led­nings­grupp och utses av Gamla Hvit­feldtares Styrelse. De bör vara två, i undan­tags­fall tre. Mål­grup­pen är särskilt duk­tiga elever, som även i övrigt fram­står som belön­ingsvärda på grund av omsorg och intresse för vår skola och livet där. Vi vill ha goda elever, som skolan kan vara stolt över nu, gärna även i framti­den. En stipen­diat bör häm­tas från musik­lin­jen, men detta är inte nöd­vändigt för att komma ifråga. Varje stipen­diat erhåller diplom och fem­tusen kronor.

Tillkän­na­gi­vande samt utdel­ning av stipendiet på höst­ter­min­savs­lut­nin­gen samt pub­licer­ing i Årsboken.

Lycka till!

 

Scroll to top