Bli medlem

Du är nu en av de tio­tusen­tals elever som under över 350 år har avs­lu­tat sina studier på Hvit­feldt­ska gym­nasiet. Detta ger dig möj­ligheten till inträde i skolans Alum­n­fören­ing, Gamla Hvit­feldtare. Hvit­feldt­ska gym­nasiet är en av de få sven­ska skolor som har en sådan fören­ing. Förenin­gen ger dig chansen att behålla kon­tak­ten med vän­ner från skolan, men öpp­nar fram­förallt upp unika möj­ligheter till kon­takt med tidi­gare Hvit­feldt­skaelever som redan är etabler­ade inom samma yrke som du kanske har bör­jat fun­dera på. Detta kan senare utveck­las till men­torskap som kan bli mycket givande för båda parter.

Som medlem i Gamla Hvit­feldtare är du välkom­men att delta under våra tre årliga träf­far. Under dessa sam­mankom­ster väljs en Hvit­feldtare ut för att hålla före­drag. Tidi­gare talare har bland andra varit Thomas von Brömssen, Arne Weise samt Jan Elias­son. Träf­farna avs­lu­tas med en gemen­sam mid­dag till självkost­nad­spris.

Årsavgiften för att vara medlem är 300 kr. För dig som stud­erar och är under 26 år så kostar medlem­skapet endast 100 kr. Är du fort­farande gym­na­sist blir du medlem för ynka 50 kr fram till ett år efter stu­den­tex­a­men. Då erhåller du, föru­tom inbjud­ningar till årets träf­far, även skolans års­bok där bland annat alla nam­nen på dig och resten av skolans avgångse­lever finns med.

För att bli medlem skicka ett mail till oss på gamlahvitfeldtare@gmail.com så återkom­mer vi med betalningsinformation.

Välkom­men som medlem!

Jan Håkans­son Ordförande i Gamla Hvitfeldtare

Scroll to top