Kam­rat­förenin­gen

Gamla Hvit­feldtare är en kam­rat­fören­ing för alla som har gått eller varit lärare på Hvit­feldt­ska gymnasiet.

Förenin­gen är grun­dad redan 1948. Hvit­feldt­ska är en av de få sven­ska skolor som har en verk­sam alum­n­fören­ing med gamla anor.

Förenin­gen deltar i Hvit­feldt­skada­gen och arrangerar bland annat fot­bolls­matcher mel­lan alum­ner och stu­den­ter, andra fören­ingsmöten samt ger varje år ut en års­bok med his­torik och nyheter som kret­sar kring skolan.

Rulla till toppen