His­to­ria

Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare ins­tiftades 1947 vid 300-​års-​jubileet av vår sko­las grun­dande. Kam­rat­förenin­gen fick först nam­net Gamla Latinare, som anspelade på skolans gamla namn, Göte­borgs högre Latin­läroverk. Skolan kallades också bara ”Latin”. Denna benämn­ing använ­des fort­farande under 1960-​talet.

Kam­rat­förenin­gens huvudsyfte är att skapa och behålla kon­tak­ter, dels mel­lan utex­am­in­er­ade elever, dels mel­lan Hvit­feldt­ska gym­nasiet och de utexaminerade.

Rulla till toppen