Hall of Fame

Hvit­feldt­ska gym­nasiet är en av de största gym­nasieskolorna i Göte­borg. Skolan grun­dades 1647 och det har sedan dess varit många fram­stående per­soner som star­tat sina kar­riärsre­sor på Hvit­feldt­ska gymnasiet.

Under kat­e­gorin ”Hall of Fame” hit­tar Ni ett urval av dessa per­soner uppde­lade under kat­e­gori­erna kvinnliga och man­liga alum­ner för att Ni snabbt ska kunna hitta en speci­fik per­son ni är intresser­ade av. Har Ni förslag på per­soner vi borde utöka vår ”Hall of Fame” med får ni gärna maila dessa till gamlahvitfeldtare@gmail.com

Trevlig läsning!

Rulla till toppen