Ans­varig för medlemsregister

Clas Jern­ström

Namn: Clas Jern­ström
Styrelse­up­p­drag: Ans­varig medlem­sreg­is­ter
Inrik­t­ning under studi­e­ti­den: Reallinjen, matem­a­tisk gren
Exa­m­en­sår: 1964
Favoritämne under gym­nasi­e­ti­den: Matem­atik och fly­g­plan­skon­struk­tion
Sys­sel­sät­tning: Pen­sionär

Övrigt: Arbe­tat med avancer­ade beräkningar hos Volvo. Stor kännare av Big­gles och Spitfire.

Rulla till toppen