Namn: Joar Svanvik

Styrelse­up­p­drag: Vice ord­förande och klubbmästare

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Allmänna lin­jen, sociala grenen

Exa­m­en­sår: Bör­jade Hvit­feldt­ska 1958, stu­dent 1962

Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: Biologi, val­fri fysik och kemi för Folke Wiesel

Sys­sel­sät­tning: Tidi­gare läkare, pro­fes­sor i kirurgi, främst transplantations-​kirurgi. Arbe­tat som skepp­släkare i Linköping, Lon­don, San Fran­cisco och Kenya, Antark­tis och efter pen­sioner­in­gen halv-​tid vid Sahlgren­ska Uni­ver­sitetssjukhuset. Men­tor för yngre kirurger.

Övrigt: Skriver bok om kvantda­torn till­sam­mans med Göran Wendin (stu­dent 1961, kåsör vid vår-​mötet 2018), Molan­ders förlag.