Namn: Ulf G H Malmsten

Styrelse­up­p­drag: sekreterare

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: fyraårigt gym­na­sium, reallinjens matem­a­tiska gren

Exa­m­en­sår: 1966

Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: matem­atik

Sys­sel­sät­tning: pen­sionär; arbe­tar något med han­dled­ning i grupp av yngre läkare, vilka stud­erat utan­för Sverige (men inom EU). För övrigt: jag läser, skriver, pysslar, träf­far vän­ner och pas­sar barnbarn.