Namn: Jan Håkans­son

Styrelse­up­p­drag: Ord­förande och Klubbmästare

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Latin­lin­jen, halvk­las­sisk gren

Exa­m­en­sår: Realex­a­men 1957 och stu­den­tex­a­men 1961

Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: Språk och Historia

Sys­sel­sät­tning: Pen­sion­erad skolman