Namn: Carl-​Eric Blomqvist

Styrelse­up­p­drag:Kassör

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Latinlinjen

Exa­m­en­sår: 1959

Favoritämne under gym­nasi­e­ti­den: Humaniora

Sys­sel­sät­tning: Pen­sionär sedan 2006

Övrig infor­ma­tion: Tidi­gare Lek­tor i matem­atik och fysik, sedan studierek­tor och de sista åren rek­tor för Naturveten­skap­spro­gram­met på Hvitfeldtska.