Namn: Carl-​Eric Blomqvist

Styrelse­up­p­drag: Kassör

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Latin­lin­jen, halv-​klassisk gren

Exa­m­en­sår: Bör­jade Hvit­feldt­ska 1950. Stu­dent 1959

Favoritämne under gym­nasi­e­ti­den: Humaniora

Sys­sel­sät­tning: Pen­sionär sedan 2006

Övrigt: Natur– veten­skapliga studier och licen­ti­a­tex­a­men i fysik. Åter­vände till Hvit­feldt­ska som lek­tor i detta ämne. Seder­mera rek­tor för Na-​programmet. Inträdde i vår styrelse 1971. Först sekreter­are under tio år, därefter som kassör.