Namn: Pet­ter Jakobsson

Styrelse­up­p­drag: Hem­sideans­varig

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Affär­spro­gram­met (3 år)

Exa­m­en­sår: Bör­jade Hvit­feldt­ska 2009. Stu­dent 2011

Favoritämne under gym­nasi­e­ti­den: Samhäll­skun­skap och prak­tisk affärsmetodik

Sys­sel­sät­tning: Stu­dent — Mas­ter of Sci­ence i Human-​Computer Inter­ac­tion and Design. Första året vid Uni­ver­sité Paris-​Sud (Paris) och andra året vid Kung­liga Tekniska Högskolan (Stockholm).