Namn: Hans Her­litz

Styrelse­up­p­drag: Arki­varie

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Reallinjen, biol­o­gisk gren

Exa­m­en­sår: Bör­jade Hvit­feldt­ska 1959. Stu­dent 1966

Sys­sel­sät­tning: Läkare, pro­fes­sor i njurmed­i­cin. Arbe­tat vid Sahlgren­ska under 40 år, numera i Borås två dagar i veckan. Forskar främst inom nju­rar och hypertoni.

Övrigt: Aktiv inom Göte­borgs Läkaresällskap