Namn: Bengt Ahlgren

Styrelse­up­p­drag: Arki­varie

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Reallinjens biol­o­giska gren

Exa­m­en­sår: 1962

Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: geografi

Sys­sel­sät­tning: pen­sionär men innehar ett antal styrelseuppdrag