Namn: Ulla­Maria Nord­ström Holm
Styrelse­up­p­drag: Tillförord­nat ans­var för medlem­sreg­istret
Inrik­t­ning under studi­e­ti­den: Naturveten­skaplig
Exa­m­en­sår: Jag har försökt förtränga tiden på Hvit­feld­ska men jag tror att det är 1972
Favoritämne: Jag avsky­dde varje minut och hade abso­lut inga favoritäm­nen.
Sys­sel­sät­tning: Jag arbetsvä­grar sedan fem år till­baka och trivs väldigt bra med det. Tack vare en rik man, tidi­gare mycket väl­be­talda arbeten och för­nuftiga investeringar så klarar jag mig mycket bra.
Övrigt: Anled­nin­gen till att jag gick på Hvit­feld­ska var att min familj heter Nord­ström och kom­mer från Tjörn. Under en tid vas Sundby i famil­jen och det var självk­lart att Nord­ström­mare skulle stud­era på Hvit­feld­ska för det hade gamla fru Hvit­feldt önskat. Det var inte för­rän jag bör­jade på uni­ver­sitet som jag rik­tigt trivdes med studier. Där fick jag läsa kon­cen­tr­erade ämnen och utbil­dade mig till en av de första logis­tiker som fanns i Sverige.