Stipendium


STIPENDIET? Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare har inrät­tat ett årligt skri­varstipendium på 2000:- (plus 3 års medlemsskap i förenin­gen) och avser pub­licera vin­nande upp­sats i Års­bo­ken, samma år.

NÄR: Vi önskar nu få utvalda bidrag senast i bör­jan av okto­ber 2014, enligt överen­skom­melse med svensklärarna.

VEM: 3e årse­lever i kursen Svenska

VAD? Upp­satser som skrivs under vårter­mi­nen och skall handla om skolan — hur jag upplever den, under­vis­ning, lärare, elever, hän­delser, aktuella frå­gor och prob­lem. Det kan vara prob­le­mori­en­terat debat­tin­lägg — eller fik­tivt i nov­el­l­form. Det får inte poli­tiska eller kon­tro­ver­siella ämnen.

HUR? Ans­varig sven­sklärare läg­ger upp sin plan för skrivnin­gen. Målet är att få en bra upp­sats som pub­liceras i Års­bo­ken. Kam­rat­förenin­gen utser ett par bedö­mare och vi önskar få max 5 upp­satser för bedömn­ing under bör­jan av november.

Tillkän­na­gi­vande samt utdel­ning av stipendiet på höst­ter­min­savs­lut­nin­gen samt pub­licer­ing i Årsboken.

Lycka till!