STADGAR

för Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare, antagna vid Årsmötet 1947, rev­ider­ade vid Årsmötena 1983, 2016 och 2017.

I tex­ten nedan avses med förenin­gen Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare, och med skolan Hvit­feldt­ska Gym­nasiet i Göte­borg (Hvit­feldt­ska Högre Allmänna Lärover­ket i Göte­borg, Lorens­bergs Högre Allmänna Läroverk, Högre Latin­lärover­ket i Göteborg).

§1 Envar som varit eller är elev, lärare eller på annat sätt anställd vid skolan äger rätt att vara medlem i förenin­gen. Skolans rek­tor, eller motsvarande, är själv-​skriven medlem. Hed­er­sledamot kan utses efter förslag av styrelsen och beslut av årsmötet.

§2 Förenin­gens syfte är att vara ett stöd för skolan samt att ge medlem­marna möjlig-​het att upprät­thålla kon­tak­ten med skolan och varan­dra. Förenin­gen är skolans alum­n­fören­ing.

§3 Medlem skall till förenin­gen erlägga årsavgift, vars stor­lek bestäms av årsmötet.

§4 Förenin­gens angelä­gen­heter hand­has av en styrelse bestående av förenin­gens ord­förande, skolans rek­tor, eller motsvarande, ytterli­gare en av skolans rek­torer (pro­gram­chefer eller motsvarande), en rep­re­sen­tant för skolans elevkår samt nio ledamöter rep­re­sen­terande skilda åldrar och yrken. Styrelsen skall ha sitt säte i Göte­borg. Fem sup­plean­ter må kunna utses.

§5 Styrelsen sam­manträder på kallelse av ord­föran­den och är beslutsför, när minst sex ledamöter är när­varande. Vid lika röste­tal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§6 Förenin­gens firma teck­nas av styrelsen, av ord­föran­den och kassören i fören­ing eller en av dem och annan styrelseledamot enligt beslut vid styrelsemöte. Ordför-​anden och kassören skall var för sig äga rätt att verk­ställa uttag från förenin­gens konton.

§7 För granskn­ing av förenin­gens räken­skaper och styrelsens för­valt­ning utses två revi­sorer, var­jämte två revi­sorssup­plean­ter må kunna utses.

§8 Förenin­gens räken­skaper avs­lu­tas per den 31 decem­ber. Styrelsen skall senast den 1 april till revi­sor­erna över­lämna redovis­ning för föregående år. Revi­sor­erna skall senast den 15 april till styrelsen avge berät­telse över verk­ställd granskning.

§9 Förenin­gens årsmöte hålles i Göte­borg under maj månad.

§10 Vid varje årsmöte skall föl­jande ären­den behandlas:

  1. val av medlem att jämte ord­föran­den justera dagens protokoll

  2. styrelsens och revi­sor­ernas berättelser

  3. fråga om ans­vars­fri­het för styrelsen

  4. val av ordförande

  5. val av övriga styrelseledamöter och eventuella sup­plean­ter för dem

  6. bestäm­mande av årsavgiftens storlek

  7. övriga frå­gor

§11 Kallelse till årsmöte och möten sker med brev eller e-​post till medlemmarna.

§12 Extra fören­ingsmöte hålles, då styrelsen anser lämpligt, eller minst en tion­del gjort skriftlig fram­ställ­ning därom. Kallelse till dylikt möte skall utfär­das som vid kallelse till årsmöte.

§13 Beslut om förenin­gens upplös­ning eller ändring av stadgarna kan endast fat­tas vid årsmötet och måste biträ­das av två tred­jede­lar av de när­varande med-​lemmarna. Förslag härom skall vara intagna i kallelsen till årsmötet.

§14 Om förenin­gen upplöses, skall överblivna medel till­falla skolan.Dessa stadgar antogs vid Årsmötet 1947. Rev­ider­ades vid Årsmötena 1983, 2016 och 2017.